بعضی وقت ها ممکنه که به اشتباه تبی را در مرورگر خود ببندید

روش بازگرداندن آن تب چیست؟

کافیست کلید های ترکیبی :
Ctrl + Shift + T
را بگیرید تا tab حذف شده برگردانده شود !